Bếp hầm và chảo nghiêng tay quay

Chảo nghiêng tay quay Berjaya TP3237

Bếp hầm và chảo nghiêng tay quay

Nồi hầm tay quay dùng Gas Berjaya TK43CW

Bếp hầm và chảo nghiêng tay quay

Nồi hầm tay quay dùng Gas Berjaya TK43SW